Brismenes hemsida

Startsida

Bildgalleri

Fakta

Länkar

Kalender

 

 

Fakta och information om byn


Något om Brismenes historia

Från Riksantikvarieämbetet:

Befolkningstal: År 1805 - 620 inv.
                   År 1900 - 372 inv.
                   År 1995 - 106 inv.

Församlingshistorik - Medeltida socken. Befolkningstal år 1805: Invånarna i Börstig uppdelade på Brismene och Kärråkra, fördelade enligt en grov uppskattning på 350 resp. 230 inv.

 

 

 

 

En av socknens tidigare kyrkoherdar, Henning Andersson, har, 1954 eller 55, skrivit om Brismene i Gods och Gårdar :
Brismene socken tillhör Frökinds härad och gränsar i norr till Kinneved, i söder till Börstig. Socknen kan sägas utgöra ett övergångsbälte. Marken börjar sakta stiga från slättområden söder om Falköping. Naturen består i stor utsträckning av moss- och skogsmarker. Vacker lövskog är icke sällsynt. 
      Som en ram kring socknen löper i öster, på gränsen mot Börstig och Kinneved, Karbomossen, och i väster, mot Jäla, Replångsmossen. Den odlade joden är till stor del  utvunnen ur tidigare mossmarker. Nu går en sträng av väl uppodlad mark i socknens nord-sydliga längdriktning, så även i ett par utlöpare mot väster. Särskilt under senare tid har omfattande stenröjning skett, och numera kan jorden flerstädes brukas med moderna maskiner. På så sätt har socknen blivit alltmer burgen bygd. 
     Socknens areal är 25,49 kvkm. Härav kommer på den odlade marken nära 8 och på skogs- och hagmarker på något över 11 kvkm. I socknen finns inget vattendrag. Men i avsikt att utvinna så mycket som möjligt ur den sanka marken har tid efter annan större dikningsföretag verkställts. Karbomossen började utdikas 1882, Replångsmossen på 1890-talet. Ett annat stort dikningsföretag med moderna maskinella hjälpmedel, berörande en stor del av socknen, har just avslutats

Jordbrukets och invånarantalets förändringar
Stora förändringar har under sista århundradet ägt rum i Brismene sockens struktur. Storskiftet på 1870-talet bidrog i viss mån till tegarnas samling, men laga skiftet, som genomfördes 1849 för Brismene by, kom att mera genomgripande koncentrera brukningsdelar och den huvudsakliga bebyggelsen utefter denna väg, som med utgångspunkt vis Tången i socknens norra del passerar kyrkbyn och därefter böjde av väster om Västarps gård mot Tornarp i Börstig. I utskiftena byggdes back- och torpstugor, av vilka emellertid sedan 1860-talet cirka 60 stycken försvunnit och nu ingen alls finns kvar. 
     Med denna strukturförändring sammanhänger befolkningsförskjutningen. I Älvsborgs lösens längder för år 1619 (där dock adel och prästerskap med deras tjänstefolk saknas) upptages hela befolkningssiffran för Brismene till 156. Så småningom  växte emellertid folkmängden starkt. I början av 1860-talet fanns här ej mindre än omkring 500 personer. När sedan framför allt utvandringen till Amerika bidrog till att minska folkbeståndet på torpen, sjönk befolkningen, så att den 1895 var 422 personer. Vi årsskiftet 133-34 utgjorde den 332, 10 år senare 284 och vid årsskiftet 1953-54, alltså ytterligare 10 år framåt, 225 personer. Brismene är den socken i Börstigs pastorat som drabbats hårdast av utflyttningen. Detta hänger samman dels med att hela familjer utflyttat och med den därmed sammanhängande sammanslagningen av jordbruksdelar, dels med ungdomens utflyttning. Av de årsskiftet 1953-54 registrerade sockenborna voro 117 män och 108 kvinnor, därav 42 äkta par. 34 manliga och 12 kvinnliga över 21 voro ogifta. Av de övriga bestod 41 av ungdomar i åldern 10-21 år och 35 i åldern upp till 10 år. 
       Jordbruk, boskapsskötsel och i någon mån skogsarbete är dominerande näringsfången. Västarp är den största av gårdarna. Från att ursprungligen ha varit frälsegård - som säteri nämnes redan i mitten av 1600-talet - övergick den sedemera i "ofrälse händer". Bebyggelsen där har skiftat högst avsevärt under tidernas lopp. Någon gång i mitten av 1700-talet torde gården ha flyttats till sitt nuvarande läge. Dock nedbrann manbyggnaden i slutet av 1870-talet, och en av flyglarna fick tjänstgöra som bostad till 1910, då den nuvarande mångårdsbyggnaden uppfördes. Ladugårdhusen ha under de senaste hundra åren brunnit icke mindre är tre gånger. 
      År 1906 såldes från Västarp till ett konsortium med säte i Falköping 200 hektar "värdelös mark" av Karbomossen. På så sätt uppstod Karbo torvströfabrik, socknens enda industriföretag. Torvbrytningen där kom i gång i samband med öppnandet av järnvägslinjen Falköping - Ulricehamn, då en linbana drogs fram till Kinnarps järnvägsstation för transport av den brutna torven. Arbetet bedrevs mestadels efter ackord, och lönen kunde på så sätt uppgå till 3 kr per dag. Vinsten av detta företags uppkomst framgår därav att det tidvis betalade 30 % av all kommunalskatt i Brismene. Alltfort drives företaget, som nu ägs av ett göteborgsbolag, under rationell ledning.
      Genom utflyttning och sammanslagning ha en del mangårdsbyggnader blivit övergivna. Ingenstans fins det kvar något byggnads- eller inredningssätt, som är typiskt ålderdomligt. En enda rest ha vi i Brismene fornstuga, en gång rättarbostad på Västarp.
     Affärslivet präglades under 1800-talet av forebönder, som fraktade sina halvskäppor med råg till Falköping. Numera finns sedan länge diverseaffär i kyrkbyn. Där är också poststationen inrymd. I socknens längdriktning går varje dag buss till Falköping (ca 20 km). Automatisk telefonförbindelse inom socknen skapar snabb kontakt med yttervärlden. 


Forn- och kulturminnen
I den nyss nämnda fornstugan finns lösa inventarier, men en rad jordfynd från stenåldern förvaras i Falbygdens museum. Under pågående nyodlingsarbete i Ekersgärdet påträffades sålunda år1933 tre mycket fint arbetade brynstenar, av vilka en anses vara unik. Naturhistoriska museet har förvärvat ett år 1950 gjort fynd av en skalle och två underkäkar från nötkreatur, vilka fynd peka tillbaka på "en ålderdomlig kreaturstyp".
     Bland fasta fornminne bör främst nämnas den så kallade "Kongahalla". DEnna sandstensnäll, som ligger på Västarps ägor, är ovalformad och mäter 184 cm i längd och 155 där den är som bredast. Den har en rad symboliska tecken, som måhända tyda på att den är ett skriftligt dokument över en sluten fred. I detta sammanhang må nämnas den i J Götlind: Saga, sägen och folkliv i Västergötland (Uppsala 1926) upptecknade traditionen om hur Kristian Tyrann under sina plundringståg i Västergötland gick över Lidan vid Krestabro på väg från norra Åsarp via Jäla söderut. 
    
Av dösar må nämnas Ulleshögen och Simeshögen. Två bautastenar finnas vid Storalyckan. En hällkista upptäcktes 1925 på Hallan i den så kallade Boabacken, varvid en ca fem meter lång och något över en meter bred och djup grav kom i dagen. Från bronsålderstiden märkas två rösen vid fornstugan samt Elingsrör. I Ekersgärdet mot Jälagränsen finns en gammal offerkälla.
 

Kyrkan
Kyrkan, som byggdes år 1863, är uppförd av  sten och försedd med en hög spira, som kröns av ett kors med en så kallad solring. E Wennerblad har i sitt stora verk från 1902 om Skara stifts kyrkor med reproducerade teckningar anmärkt, att kyrkan tillhör de första inom stiftet, vars torn byggdes i nyare stil med hög spira. Kyrkans dyrbaraste silverklenod är nattvardskalken med tillhörande paten, allt med förgyllt silver, tillsammans vägandes 33 lod. Kalken, en gåva av ätten Tott, vars vapen är ingraverat därpå, är utomordentligt vacker. 

 På dess fot finns ett krucifix med graverad inramning. På noden synas sex rombiska fält med bokstäverna IESVS K. Från den äldre träkyrkan, som legat på samma plats, finns kvar dopfunt från 110-talet, predikstol från 1700-talet och altaruppsats, kanske av medeltida ursprung, samt många delvis ganska bevarade rester av vackra träskulpturer från 1200- och 1400-talen, vilka församlingen hoppas kunna renovera inom kort. Kyrkklockorna äro två, lillklockan från medeltiden utan inskription, storklockan från 1749. Hösten 1954 har kyrkan fått piporgel på nio stämmor.

 


Den frikyrkliga verksamheten    
Den frikyrkliga verksamheten inom Brismene leder sitt ursprung från tiden före och omkring 1875. Genom väckelserörelsen, i vilken ej blott lekmän utan till en början även präster deltog, uppstod den så kallade "ropare rörelsen" eller - som den kallades i Brismene-bygden - "skakningen". Särskilt genom bedjande kvinnors förmedling kom Jönköpings missionsförenings predikanter att utgöra ett bestämmande inflytande över verksamheten. Brismene friförsamling blev 1878 resultat härav. Samma år stod Brismene missionshus färdigt att invigas. Detta renoverades 1953, och vid återöppnandet firade friförsamlingen samtidigt sitt 75-årsjubileum.

 

 

Folkskolan      
Skolväsendet i Brismene började organiseras på1840-talet. Länge skedde detta på frivillig väg. Skolundervisningen sköttes av en inom pastoratet ambulerande lärare. På 1880-talet byggdes den nuvarande folkskolan, där undervisningen ägde rum med samtliga sex klasser genom varannandagsläsning. Småskolebyggnad uppfördes 1923. För närvarande undervisas i regel endast småskolan barn inom socknen, medan övrig undervisning är centraliserad i Kinneveds skola. Enligt Skolöverstyrelsens plan stå emellertid båda skolorna i reserv tills vidare och tillfälligt pågår läsåret 1954-55 undervisning i sjunde klass för barn från Börstig och Brismene i Brismene folkskola.
    Sedan Brismene socken uppgått i Frökinds storkommun, har socialvården tillgodosett främst genom en hemvårdarinna, som för närvarande har sin stationeringsort inom socknen.

Föreningslivet
Bland föreningarna må nämnas RLF-avdelningen och en mejeriförening (som ersättning för de tre mejerier, vilka tidigare samtidigt funnit inom socknens gränser). En stor del av ungdomen är engagerad i den för Brismene och Börstig gemensamma SLU-avdelningen och i den likaledes gemensamma Börstigs-Brismene idrottsklubb. Tidigare har en blåbandförening gjort en betydelsefull insats. Hembygdsföreningen, grundad i slutet av 1930-talet, reste 1937 fornstugan. Vidare kunna nämnas skytteförening och hemvärn. Sedan 1948 ha Börstig och Brismene även gemensam Röda Korskrets. 

     Tillbaks till sidans början

 

 

Styrelsen 2009

Malin Wendel
Ann-Christine Johansson
David Claesson
Martin Johansson
Eva Brisbo
Elisabeth Sahlén                                       
                                                                                            Tillbaks till sidans början

 

Stadgar för bygdegårdsföreningen

§1 Firma
Föreningens namn är Brismene Bygdegårds förening

§2 Ändamål
Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal.

§3 Säte
Föreningens styrelse ska ha bo i Falköpings kommun, Västa Götalands län.

§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är: 
1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3: Revisorerna

§5 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars. Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning och inte sluten begär. Vid lika röstetal har stämmas ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3.   Fastställande av röstlängd
4.   Val av två justerare 
5.   Godkännande av kallelsen
6.   Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
7.   Revisionsberättelse
8.   Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av revisorer samt suppleanter
16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma
17. Beslut och eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast tio dagar  
      före föreningsstämman
19. Övriga ärenden
Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årmötesmaterial som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationer.

§7
På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§8 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personligt brev senat 14 dagar före stämman.

§9 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av fem stycken ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet; ordförande väljs dock på ett år. 
Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna till dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Detta sker genom lottning. Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång välj ersätter för den återstående delen av mandattiden.

§10
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen begär sammanträde.

§11
Till styrelsesammanträdet skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antal ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12
Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar. Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarnade ledamöter är eniga om beslut.

§13 Firmateckning
Förenings firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 14 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna till revisorerna.

§15 Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granska av två ordinarie revisorer. För revisorerna skall utses suppleanter. Val av ordinarie revisor och suppleant för denne gäller för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§16 Ändring av föreningens stadgar samt likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande likvidation fattas på två på varnade följande stämmor, varvid minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. 

§17 Upplösning
Skulle föreningen upplösas skall det vid kommande årsstämma beslutas hur fortsatt främjande av föreningens ändamål skall ske.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämman den ......?

Tillbaks till sidans början

 

Uthyrning av bygdegården

Bygdegården består av en större sal och en mindre, som båda hyrs ut. Där finns det finns plats för 80, resp. 20 personer. Det finns också ett kök med porslin för 80 personer.

Brismenebor betalar 150 kr plus ett tillägg på 50 kr om man använder köket

Motsvarande priser för övriga är 200 kr och100 kr

Vill ni hyra? Ring då Markus Brisbo tfn 0515-530 08 eller 0708-830 228 eller följ den här länken, dit du kan maila en önskad bokning.

Tillbaks till sidans början