STADGAR FÖR BÖRSTIG OCH BRISMENE BREDBANDSFÖRENING

 

§ 1  FIRMA

Föreningens namn är Börstig och Brismene bredbandsförening

 

§ 2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3  STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i  Falköpings kommun.

Föreningens verksamhetsområde är Börstigs och Brismene socken  med omnejd.

 

§ 4  MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som tecknat avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

 

§ 5  MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6  INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 300 och högst 30 000 SEK för varje ansluten fastighet.

Insatsen skall betalas till föreningens konto med 300 SEK inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 7  ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8  ÖVRIGA AVGIFTER

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

 

§ 9  UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 10  AVGÅNG

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsårets.

En uppsägning av medlemskapet skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången skall ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

 

§ 11  STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter.  Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 12  FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. 

 

§ 13  REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja en eller två revisorer och högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14  RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 15  ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 16  ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.   Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

2.   Godkännande av röstlängden.

3.   Val av två justeringspersoner.

4.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.   Fastställande av dagordningen.

6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.   Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Årsavgift.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara inlämnade senast sex (6) veckor innan stämman.

 

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 18  RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.


§ 19  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten.

Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

Revisor skall genast underrätts om kallelse.

Andra meddelanden till medlemmarna lämnas med e-post.

 

§ 20   VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till deras omsättning med föreningen (erlagda nätavgifter).  

 

§ 21   UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

 

§ 22  STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 23  ÖVRIGT

Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte 2012-04-16  intygas.

 

_______________________                                 _______________________

AA                                                                                 BB