Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte Börstig och Brismene Bredbandsförening den 28:e oktober 2013, plats Börstig bygdegård.

Närvarande: Sven Broberg, Martin Blank. Marie Augustsson-de Wit, Bosse Johansson, Lennart Ragnarsson och Siv Eriksson.

§  1  Sven Broberg öppnade mötet.

§  2  Val av justeringsman detta möte Martin Blank.

§  3  Skanova håller på att ta fram ett avtal för byalag som bygger färdigt sitt bredbandsnät

§  4  Styrelsen tar ett enhälligt beslut om att vi själva går vidare med blåsning av fiber. Bosse skriver en beställning till Håkan Johansson, Schaktteknik i Tidaholm för blåsning av fiber. Innan beställningen skickas till Håkan Johansson, så ska Sven be Jan Klang att han kollar över denna.

§  5  Håkan Johansson på Schaktteknik har även avtal för drift och underhåll, vid en inställelsetid på 3 dagar är kostnaden timpris för den tid det tar att åtgärda felet. Vid snabbare inställelsetid blir det en högre kostnad.

§  6  Råkar någon gräva av eller skada kanalisationen, så ska det gå på dennes försäkring.

§  7  Bosse har skrivet en offertförfrågan avseende kommunikationsoperatör till vårt kommande bredbandsnät. Bosse skickar denna offertförfrågan till Monica Ek-Remmerth på Länsstyrelsen för påseende. Vi beslutar att skicka ut offertförfrågan till Quadracom, Telia Öppen fiber, Net at Once och Open Universe. Kommer vi på några fler skickar vi även till dessa.

§  8  Skanovas stamledning kommer från Trädet, om istället Falbygdens Energi ska leverera fiber till oss från Åsarp, så kan de gå i  de befintliga rör som vi själva lägger ner. Om Feab ska bli likvärdigt med Skanova så behövs 4 stamfiber ut till Börstig.

§  9  Det är kommunikationsoperatören som driftar nätet, de ska betala till Skanova eller Feab för att de tillhandahåller nätet.

§ 10 Det har kommet ett fakturaunderlag från Eltel. Detta gäller samförläggningen med Skanova från Skatås till telestationen i Börstig och vidare till Brismene (med undantag av sträckan     Hästhagen – Västarp samt där vi har samförläggning med Feab). Detta fakturaunderlag är på 104 217:- , vi går igenom denna och konstaterar att detta bör stämma.

§ 11 Bosse tar en kontakt med Håkan Johansson för att reda ut problemet med kartorna.

§ 12 Nästa möte måndagen den 18:e november kl 16:30.

§ 13 Sven avslutade mötet.

_________________________________                            _____________________________________

Vid protokollet                                                                           Justerare